Projektid

Nanoökotoksikoloogia ja sidusuuringud (ToxBe), 2014-2019.

Institutsionaalne uurimistoetus, IUT23-5

Juht: Dr. A. Kahru

Ühiskonna ootused nanotehnoloogiatele on suured, ent sünteetiliste nanoosakeste (NO) võimalike kahjulike keskkonna- ja tervisemõjude uurimine on alles algusjärgus. Antud uurimisteema (ToxBe) analüüsib kriitiliselt olemasolevat ja loob uut ohutusteavet, keskendudes NO keskkonnamõjudele. Esmalt koostatakse NO füüsikalis-keemilisi ja (öko)toksikoloogilisi andmeid koondav andmebaas, mis võimaldab sh analüüsi NO toksilisust põhjustavate omaduste tuvastamiseks ja QSAR mudelite loomiseks. Et täita olulisi lünki NO ohutusteabes ja luua QSAR sisendandmeid, tehakse (öko)toksilisuse teste. Toksiliste NO toimemehhanismide (lahustuvus, oksüdatiivne stress, mõju biomembraanidele ja -molekulidele) tuvastamiseks töötatakse välja kiireid ja odavaid bioteste. Uuringute keskkonnarelevantsuse suurendamiseks kasutatakse paralleelselt standardmeetoditele ka looduskohasemaid testtingimusi, looduslikke mikroobitüvesid ja koostatakse eri troofilistel tasemetel olevatest organismidest lihtsad toiduahelad.

 

In vitro toksikoloogilisete meetodite arendamine uute antimikroobsete nanomaterjalide eesmärgipäraseks disainiks, 2015-2018.

Personaalne uurimistoetus, PUT748

Juht: Dr. A. Ivask

Nanosuuruses (1-100 nm) materjalide kasutamisele pannakse suuri lootusi erinevates tööstusharudes. Üheks nanoosakeste olulistest kasutusaladest on antimikroobsed ravimid ja pinnad. Umbes kolmandikus nanoosakesi sisaldavates tarbekaupades, näiteks tekstiilides, hügieenitarvetes, kattematerjalides, on nanoosakesi kasutatud nimelt soovimatute mikroobide leviku takistamiseks. Käesoleva projekti peamiseks eesmärgiks on välja töötada kogum in vitro toksikoloogilisi meetodeid, mis aitaks kaasa antimikroobsete, ent samal ajal tarbijale võimalikult ohutute, materjalide eesmärgipärasele väljatöötamisele. Peamiselt keskendutakse antimikroobsete omadustega hõbeda, vase, titaandioksiidi ja tsingi nanoosakeste modifitseerimisele ja tehtud muudatuse biomõjude hindamisele. Väljatöötatud materjale planeeritakse hiljem kasutada antimikroobsete lisadena pinnakatetes ja teistes maatriksites, samuti hügieenitarvetes.

 

Nanoosakeste interaktsioonid makrofaagidega ja nanoohutus, 2016-2019.

Personaalne uurimistoetus, PUT1015

Juht: Dr. O. Bondarenko

Nanoosakestel (NO) on rida unikaalseid omadusi, mis loovad võimalusi uuteks läbimurreteks biomeditsiinis. NO lokaalse ja eriti süsteemse manustamise tulemusena jõuavad NO vereringesse, kus puutuvad kokku immuunrakkudega. Inimese makrofaagid on fagotsüteerivad immuunrakud, mis on spetsialiseerunud osakeste neutraliseerimisele ning on seega eriti vastuvõtlikud NO võimalikule ohtlikkusele. Käesoleva projekti põhieesmärgiks on leida seoseid meditsiiniliselt perspektiivsete NO füüsikalis-keemiliste omaduste (keemiline koostis, suurus, pinnakate) ja bioloogiliste mõjude vahel inimeste makrofaagides, keskendudes in vitro immuunvastusele ja toksilisuse mehhanismidele. Uuringuteks valiti Fe, Ag ja CuO NO ja nende uudsed modifikatsioonid, eesmärgiga leida uusi funktsionaalselt toimivaid ent makrofaagidele ohutuid NO. Projekti tulemusena anname seni puuduvat teavet eritüübiliste NO struktuurist tulenevast toimest immuunrakkudele, võimaldamaks ohutumate biomeditsiiniliste NO disaini.

 

Mikroplastiku kahjulike mõjude hindamine mere- ja magevee zooplanktonile, 2017-2021.

Personaalne uurimistoetus, PUT1512

Juht: Dr. M. Heinlaan

Mikroplastiku (MP) (≤ 5 mm plastiku osakesed) reostus veekogudes kasvab, ent selle kohta saadaolev teave ja teaduslik tõestusmaterjal reostuse võimalike tagajärgede kohta pole piisav valimaks kõige efektiivsemaid abinõusid probleemi leevendamiseks. Antud projekti põhieesmärk on MP ohtlikkuse hindamine mere- ja magevee loomhõljumile – veekeskkonna toiduvõrgustike baasorganismidele. Analüüsitavateks polümeerideks oleme valinud kõige levinumate (nii tootmise kui saaste poolest) väikese tihedusega plastikute eritüübilised osakesed. Erilist tähelepanu oma uuringus pöörame i) MP osakeste omaduste seostamisele nende poolt tekitatud bioloogiliste mõjudega; ii) sub-letaalsetele mõjudele, mis võivad viidata veeorganismide populatsioonide dünaamika võimalikule häirumisele pikas perspektiivis ja iii) MP rollile saasteainete kandjana. Projekti tulemusena antakse uudset teadusteavet ja –andmeid regulatoorseteks ja teaduslikeks rakendusteks ja MP reostuse paremaks mõistmiseks.

 

Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+), 2017-2021.

2014-2020.4.01.16-0123

Projekti juht: Tartu Ülikool (Dr. V. Kisand), partnerid: TTÜ (Dr. M. Kauk-Kuusik) ja KBFI (Dr. A. Kahru),
KBFI põhitäitjad: Dr. A. Ivask, Dr. K. Kasemets, Dr. I. Blinova

Projekti NAMUR+ keskne eesmärk on arendada välja Eesti teadustaristute teekaardi objekt – tipptasemel infrastruktuur nanomaterjalide valmistamiseks, uurimiseks ja rakendamiseks ning koondada nii projekti partnerite poolt kasutatav kui ka hangitav ja täiendatav kõrgtehnoloogiline nanomaterjalide uurimisaparatuur atraktiivseks kombineeritud nanomaterjalide ja nanoohutuse alaseks tõmbekeskuseks. Selline keskus põhineks TÜ, KBFI ja TTÜ materjalide, kõrgefektiivse energeetika ja nanoturvalisuse teadusgruppide kompetentsil, oleks atraktiivne nende partneritele (ka erasektorile) ja võimaldaks pakkuda teenustena maailma tipptasemel nanotehnoloogilisi ja nanoohutuse alaseid uuringuid.

 

Välisõhu esmatähtsuseta saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni välja töötamine, 2016-2017.

Keskkonnaministeeriumi tellitud ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud projekt

Põhitäitja: Dr. M. Sihtmäe

Kehtivas õigussüsteemis on välisõhu saasteainete piirnormid reguleeritud kahe süsteemiga – EL nn 13 esmatähtsa aine piirnormiga ning riigisiseste nn mitte esmatähtsate ainete piirnormidega 78 saasteainele ja nende rühmale. Töö käigus analüüsitakse 78 mitte esmatähtsa saasteaine ja nende rühma keskkonnaohtlikkuse ja terviseohtlikkuse andmeid, hinnatakse reaalsete saasteainete heitkoguseid ja nendest tingitud reaalset ohtu, töötatakse läbi erinevate riikide ja WHO andmed ning esitatakse ettepanekud uue piirnormide süsteemi loomiseks ja piirnormide uute asjakohaste väärtuste kohta Eesti tingimustes olulistele saasteainetele.

Rohkem infot Keskkonnaministeeriumi lehelt.


European Network of Vaccine Adjuvants, 2017-2021.

COST CA16231

Juhtkomitee liige: Dr. O. Bondarenko

Rohkem infot COST-ist.

 

Anti-Microbial Coating Innovations to prevent infectious diseases (AMICI), 2016-2020.

COST CA15114

Juhtkomitee liige: Dr. A. Kahru, asendusliige: Dr. K. Kasemets

Rohkem infot COST-ist.

 

Network on technology-critical elements – from environmental processes to human health threats (NOTICE), 2015-2019.

COST TD1407

Juhtkomitee liige: Dr. A. Kahru, asendusliige: Dr. I. Blinova

Rohkem infot projekti kodulehelt ja COST-ist.

 

Kontaktinfo