Teenused

KBFI KTL pakutavad teenused kemikaali- ja keskkonnaohutuse alal

 

Ökotoksilisuse testid:

Merebakteri Vibrio fischeri bioluminestsentsi inhibitsiooni testid (ISO 11348-3:2007 ja ISO 21338:2010).

Magevee mikrovetika Raphidocelis subcapitata kasvu inhibitsiooni test (OECD 201).

Magevee kirpvähilise Daphnia magna ägeda toksilisuse test (OECD 202).

Magevee kirpvähilise Daphnia magna paljunemise test (OECD 211).

Mageveetaime Lemna minor (väike lemmel) kasvu inhibitsiooni test (OECD 221).

Maismaataimede seemnete idanemise ja seemikute kasvu inhibitsiooni test (OECD 208).

 

Genotoksilisuse test in vitro:

Bakteriaalse pöördmutatsiooni test (Ames test) Salmonella typhimurium TA97a, TA98, TA100, TA102 ja TA1535 tüvedega (OECD 471).

 

Ainete antimikroobsete omaduste hindamine:

Kemikaalide antimikroobsete omaduste hindamine suspensiooni-testides bakteritega ja pärmidega (vastavalt ISO 20776-1EURL ECVAM DB-ALM Protocol No 33).

Tahkete mittepoorsete materjalide ja pindade antimikroobsete omaduste hindamine (ISO 27447 ja ISO 22196).

 

Kemikaalide toksilisuse hindamine, kasutades imetajarakke in vitro:

Mõõdetakse kemikaalide inhibeerivat toimet rakkude elulevusele in vitro.  Kasutame inimese alveolaarset rakuliini A549, inimese soole-epiteelkoe rakuliini Caco-2, inimese THP-1 immuunrakuliini, hiire naha fibroblaste Balb/c3T3 ja inimese HaCaT keratinotsüüte.

Nanoosakeste füüsikalis-keemiliste omaduste iseloomustamine ja metallide kontsentratsiooni määramine:

Nanoosakeste hüdrodünaamilise suuruse ja pinnalaengu määramine suspensioonis kasutades Malvern Zetasizer instrumenti.

 

Hinnakirjad ja infomaterjalid:

Malvern Zetasizer hinnakiri.pdf

Elementanalüüs metallide kontsentratsiooni määramisele proovides kasutades röntgenfluorestsentsspektroskoopia meetodit (TXRF, Picofox S2).

Metallide määramise hinnakiri.pdf

Rohkem teavet: KTL teenused_2020_voldik.pdfKTL teenused_2020_plakat.pdf

 

Küsi hinnapakkumist

Kontakt:

Anne Kahru PhD, Labori juhataja anne.kahru@kbfi.ee +372 6398373

Kontaktinfo