Kaitstud tööd

Doktoritööd


2022

 

Elise Joonas

        Metalliliste saasteainete ohu hindamine mikrovetikatele keskkonnalähedaste katsestrateegiatega

Tartu Ülikool

PDF

 

Merilin Rosenberg

Mikroobide interaktsioonid tahkete eluta pindadega: metoodiline käsitlus

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2021

 

Dewi Kurnianingsih Arum

24 L-fenüülalaniini-põhise ioonvedeliku ökotoksikoloogiline ja antibakteriaalne iseloomustamine

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2019

 

Meeri Visnapuu

Metalliliste nanoosakeste disain ja füüsikalis-keemiline iseloomustamine ning nende rakendamine antimikroobsetes pinnakatetes

Tartu Ülikool

PDF

 

Anna-Liisa Kubo

Vaskoksiidi ja hõbeda nanoosakeste ning polüoksometalaat-ioonvedelike toksilisuse uuringud meditsiiniliselt oluliste bakterite ja imetajarakkudega in vitro

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

Marge Muna

Metalliliste nanoosakeste ja lantaniidide kahjulikkuse hindamine magevee pisivähkidega

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2018

 

Sandra Käosaar

Hõbeda ja vaskoksiidi nanoosakeste toksilisuse iseloomustamine pärmi Saccharomyces cerevisiae BY4741 metsiktüvele ning geenikatkestusmutantidele

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

Katre Juganson

Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2017

Tiina Titma

Metalliliste nanoosakeste tsütotoksiline toime epiteelbarjääri mudelitele

Tallinna Ülikool

PDF

 

Liina Kanarbik

Põlevkivikütteõlide, metalliliste nanoosakeste ja glüfosaadipõhiste herbitsiidide ökotoksikoloogilised uuringud

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2014

Aleksandr Käkinen

Vase ja hõbeda nanoosakeste füüsikalis-keemiliste omaduste ja testikeskkonna mõju nende bioloogilisele toimele

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2012

Olesja Bondarenko

Rekombinantsetel sensorbakteritel ja inimese tüvirakkudel põhinevate in vitro testide väljatöötamine sünteetiliste nanoosakeste toksikoloogiliseks uurimiseks

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2011

Monika Mortimer

Sünteetiliste nanoosakeste bioloogiliste efektide hindamine üherakulistel pro- ja eukarüootsetel organismidel

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

Mariliis Sihtmäe

Alternatiivsed lähenemisviisid in vivo meetoditele (öko)toksikoloogilise teabe kogumisel RE ACH-kemikaalide kohta

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

Villem Aruoja

Vetikad Pseudokirchneriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel

Eesti Maaülikool

PDF

 

2010

Margit Heinlaan

Sünteetiliste nanoosakeste ja tahkete keskkonnaproovide ökotoksikoloogiline hindamine

Eesti Maaülikool

PDF

 

2006

Angela Ivask

Luminestseeruvate rekombinantsete sensorbakterite konstrueerimine ja kasutamine saasteainete spetsiifiliseks detekteerimiseks keskkonnas

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

Kaja Kasemets

Keskkonnamuutuste mõju uurimine Saccharomyces cerevisiae S288 fermentatiivsele kasvule aukso-akselerostaadis

Tallinna Tehnikaülikool

PDF

 

2005

Lee Põllumaa

Põlevkivitööstuse ökotoksikoloogiliste mõjude hindamine

Tallinna Tehnikaülikool

   

Teadusmagistritööd


2009

Imbi Kurvet

Looduslikud ja rekombinantsed bioluminestseeruvad bakteritüved ainete toksilisuse testimiseks in vitro

Tallinna Tehnikaülikool

.

2006

Anu Leedjärv

Escherichia coli K12 ja Pseudomonas putida KT2440 raskemetalli transporterite “knock-out” mutantide konstrueerimine ning nende rakendamine bakteriaalsete sensoritena

Tallinna Tehnikaülikool

.

2004

Villem Aruoja

Raskemetallidega saastatud muldade toksilisuse testimine vetikatega Selenastrum capricornutum: mullasuspensiooni-test

Tallinna Tehnikaülikool

.

2001

Angela Ivask

Luminestseeruvad rekombinantsed sensorbakterid raskemetallide detekteerimiseks: konstrueerimine ja kasutamine

Tallinna Tehnikaülikool

.

Alla Maloverjan

Mikrobioloogiliste, ökotoksikoloogiliste ja keemiliste meetodite kasutamine saastatud muldade, setete ja tahkete jäätmete keskkonnaohtlikkuse hindamisel

Tallinna Tehnikaülikool

.

Magistritööd


2021

Kärt Viljalo

Nanoplasti põlvkondadeülesed mõjud Daphnia magna näitel

Tallinna Ülikool

 

2018

Egle Truska

Nano-ZnO/Ag komposiitsete osakestega kaetud pindade antimikroobsete ja fotokatalüütiliste omaduste optimeerimine

Tallinna Tehnikaülikool

.

2016

Helen Nurmsoo

Vase ja hõbeda nanoosakeste füüsikalis-keemiline iseloomustamine ja antibakteriaalsed mõjud Escherichia coli`le

Tallinna Tehnikaülikool

.

2012

Katre Juganson

Nanohõbeda mõju algloomale Tetrahymena thermophila

Tallinna Tehnikaülikool

.

2010

Aleksandr Käkinen

Raskmetallide liikuvus ja biosaadavus Narva elektrijaamade lendtuhkades ning neist mõjutatud pinnases

Tallinna Tehnikaülikool

.

Liina Kanarbik

Saasteainete keskkonnaohu hindamine ökotoksikoloogilise testimisega

Tallinna Tehnikaülikool

.

Maarja Põder

Nano-CuO toksilisuse mehhanismi uurimine Saccharomyces cerevisiae oksüdatiivse stressi katkestusmutantidega

Tallinna Tehnikaülikool

.

2009

Natalja Jepihhina

Rekombinantsete luminestseeruvate sensorbakterite konstrueerimine ja iseloomustamine ainete oksüdatiivse stressi potentsiaali hindamiseks

Tallinna Tehnikaülikool

.

2008

Marina Romet

Nanosuuruses metallioksiidide (ZnO, CuO, TiO2) toksiline mõju pärmile Saccharomyces cerevisiae

Tallinna Tehnikaülikool  

.

Olesja Bondarenko

Raskemetallide biosaadavus keskkonnas rekombinantsetele luminestseeruvatele sensorbakteritele

Tallinna Tehnikaülikool

 

Bakalaureusetööd


2021

Laura Kaarma

Pestitsiidi metasakloor mõju mikrovetikatele

Tallinna Ülikool

2020

Jelizaveta Titova

Nanoplasti hilistunud toksilisus suurele kiivrikule Daphnia magna

Tallinna Ülikool

2006

Maret Koor

Nanosuurusega metallioksiidide toksilisuse määramine bakteritele – bioluminestseeruvad mudelid

Tallinna Tehnikaülikool

.

Triinu Simkin

Raskemetallide toksilisus Escherichia coli K12 ja Pseudomonas putida KT2440 metallitransporter-defektsetes (knock-out) tüvedes

Tallinna Tehnikaülikool

.

2005

Margit Heinlaan

Luminestseeruvatel bakteritel põhinevate testide kasutamine muldade ökotoksikoloogilises uuringus

Eesti Maaülikool

.

Pille Tõnisson

Põlevkivi poolkoksi vesileotiste ökotoksilisuse uurimine

Tartu Ülikool

.

Taisia Rõlova

Pseudomonas fluorescens OS8rif-põhiste rekombinantsete raskemetallisensorite konstrueerimine ja testimine

Tallinna Tehnikaülikool

.

2004

Anu Leedjärv

Bakteriaalsete fenoolisensorite konstrueerimine ja optimeerimine

Tallinna Tehnikaülikool

 

2001

Mailis Laht

Saastatud muldade ökotoksikoloogiline kirjeldamine

Tallinna Tehnikaülikool

.

2000

Rain Reiman

Saastatud pinnase suhtelise toksilisuse määramine fotobakteritestidega

Tallinna Tehnikaülikool

.

1999

Helena Tsistova

Luminomeetriline ATP määramine (mikrobioloogilise) puhtuse hindamisel

Tallinna Tehnikaülikool

.

Annely Rätsep

Põlevkivitööstuse (heit)vete toksilisuse uurimine neljast biotestist koosneva patareiga

Tallinna Pedagoogikaülikool

.

Alla Maloverjan

Bensoaadi ja sorbaadi toksilisus erinevatele testorganismidele

Tallinna Tehnikaülikool

.

1995

Madis Kurvet

Tuhamägede vee toksilisuse analüüs

Tartu Ülikool

Kontaktinfo