NAMUR+

Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskus (NAMUR+), 01.01.2017– 31.12.2021.
Riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri toetamine teekaardi alusel, Euroopa Regionaalarengu Fond, projekt No 2014‐2020.4.01.16‐0123.

Projekti juht: Tartu Ülikool, TÜ (Dr. V. Kisand). Partnerid: Tallinna Tehnikaülikool, TTÜ (Dr. M. Kauk-Kuusik) ja Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, KBFI (Dr. A. Kahru). Projekti kogumaksumus on 1 782 135 EUR, millest KBFI osa on 270 000 EUR. Projekti omafinantseering on 5%.

KBFI poolsed põhitäitjad: Dr. K. Kasemets, Dr. I. Blinova ja Dr. V. Aruoja

Eesti teadustaristu teekaardi objekti, Nanomaterjalide tehnoloogiate ja uuringute keskuse (NAMUR+) eesmärk on välja arendada tipptasemel taristu nanomaterjalide valmistamiseks, uurimiseks ja rakendamiseks ning koondada see koos partnerite kõrgetasemelise uurimiskompetentsiga atraktiivseks multifunktsionaalseks nanomaterjalide ja nanoturvalisuse alaseid TA-teenuseid pakkuvaks tõmbekeskuseks. Selline keskus põhineb materjalide ja kõrgefektiivse energeetika (TÜ ja TTÜ) ning nanoturvalisuse (KBFI) teadusgruppide kompetentsil.

NAMUR+ projekti üheks eesmärgiks on täiendada KBFI Keskkonnatoksikoloogia labori taristut nanomaterjalide bioloogiliste mõjude uurimiseks. Loodav taristu võimaldab iseloomustada nanoturvalisust nii tootjale, tarbijale kui ka ümbritsevale keskkonnale ning leida nanomaterjalidele uusi bio- ja meditsiinivaldkonnaga seotud kasutusalasid. Erinevate teenuste raames on võimalik hinnata nanoosakeste bio-interaktsioone, antimikroobsed omadusi, in vitro toksilisust imetajate rakkudele ning keskkonnaohtust vetikatele, kirpvähilistele ja veetaimedele (OECD testid).

Projekti tulemused

Hangitakse ja antakse käiku kõrgtasemelised seadmed, mis võimaldavad uurida nanomaterjalide interaktsioone rakkudega ja nanoohutust nii inimesele kui ka keskkonnale.

Projekti tulemusena on juba töösse rakendatud ökotoksikoloogia tugistruktuur: termostateeritav ja valgusreguleeritav kliimakamber ning stereomikroskoop.

Hankimisel on in vitro toksikoloogia ja nanoosakeste bio-interaktsioonide uurimise seadmed: helevälja ja faaskontrastiga invertmikroskoop koekultuuri rakkude visualiseerimiseks, mikroplaadi-’pesija’ ELISA testide läbiviimiseks, et määrata rakkudest vabanevaid tsütokiine ning valgus-, fluorestsents- ja laserskaneeriv konfokaalmikroskoop rakkude ja nanoosakeste interaktsioonide uurimiseks.

Jätkatakse kompetentse personali koolitamist hangitavate seadmete kasutamiseks, millega tagatakse juba hangitud ja hankimisel olevate seadmete edukas kasutamine teadus- ja arendustööks.

Kontaktinfo