Tuumamagnetresonants-spektroskoopia lõppenud projektid

Tuumamagnetresonants-spektroskoopia lõppenud projektid hõlmavad:

1. Tahkiste ja vedelike lokaalse struktuuri ja dünaamika uuringud TMR meetoditega, IUT23-7

Projekti kestus: 01.01.14 – 31.12.19

Vastutav täitja: dr Ivo Heinmaa

Uurimisteema keskendub TMR mõõtetehnika ja meetodite arendamisele ja rakendamisele materjaliteaduses, keemias ja bioloogias. Teema haarab nii tahke keha kui vedelike TMR spektroskoopia rakendusi. Tahke keha TMR uuringute peamised alalõigud on: spinn struktuuri uuringud kvant-magnetites, laengu jaotuse uurimine kõrgtemperatuursetes ülijuhtides, kütuseelemendis kasutatavate ioonjuhtide lokaalse struktuuri ja dünaamika uurimine, naturaalse isotoopsisaldusega orgaaniliste ainete ja biopolümeeride struktuuri uurimine 2D NMR korrelatsioonispektrite ja kvantkeemiliste arvutuste abil. Vedelike TMR rakendused hõlmavad sünteesi produktide identifitseerimist ja iseloomustamist, molekulide vastasmõjude uurimist lahustes ja metaboloomika analüüsi. Olulise osa tööst moodustab TMR tehnika arendamine: KrüoMAS mõõtepea võimaldab TMR laiemat rakendamist madalatel temperatuuridel ning kõrge tundlikkusega 13C mõõtepea võimaldab keerukamate loodusliku isotoopsisaldusega orgaaniliste ühendite uurimise.

Viide ETISes siin.

 

2. Fosfometaboolsete radade kaardistamine soolevähis 18O isotoopefekti abil 31P TMR spektroskoopias, MOBTP51

Projekti kestus: 01.09.17 – 31.08.19

Vastutav täitja: dr Indrek Reile

Vähkkasvajad on üheks peamiseks suremuse põhjustajaks ja nende mõju tervishoiusüsteemile on järjest kasvav. Tegu on äärmiselt keeruliste ja mitmetahuliste haigustega, mis võivad olla põhjustatud väga erinevatest teguritest. Siiski jagavad paljud vähkkasvajad normaalse koega võrreldes ühiseid muutuseid oma energiametabolismis. Seejuures on, vaatamata aastakümnete pikkusele uurimistööle, meie arusaam neist muutustest lünklik. Põhjalikum keemilise energia tootmise protsesside mõistmine vähkkasvajas on vajalik uute ravivõtete leidmiseks ja efektiivseima ravi valimiseks. Käesolev projekt keskendub soolevähile, et koostada esimene põhjalik energia tootmise protsesside profiil vähkkasvajas. Sellest teadmisest on tulevikus abi kasvaja agressiivsuse hindamisel ja uute molekulaarsete ravisihtmärkide leidmisel. Projekt toetub 1H TMR ja 31P TMR spektroskoopiale ning 18O isotoopefektile 31P TMR spektroskoopias ja keskendub vähiuuringute tarbeks uudse diagnostilise tööriista välja arendamisele.

Viide ETISes siin.

Kontaktinfo