Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

Finantsteave

BILANSID
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016
AKTIVAD (VARAD) 12 948 117   12 688 034   12 913 286   13 309 295   12 992 850
Käibevarad, s.h 652 697   648 066   1 304 481   2 098 801   2 776 189
Raha 5 678 88 841 431 015 1 652 223 2 472 874
Nõuded, ettemaksud 645 077 556 962 871 299 444 483 303 315
Põhivarad, s.h 12 295 420   12 039 969   11 608 806   11 210 494   10 216 661
Kinnisvarainvesteeringud 2 145 272 2 081 795 2 018 317 1 954 839 1 891 365
Materiaalne põhivara (neto) 10 039 273 9 943 630 9 565 215 9 215 602 8 301 553
Immateriaalne põhivara 4 340 13 175 25 270 40 050 23 743
PASSIVAD (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) 12 948 116   12 688 034   12 913 286   13 309 295   12 992 850
  Kohustused, s.h 1 092 445   1 093 753   948 666   531 686   420 540
Lühiajalised kohustused, s.h 1 065 213   1 054 902   920 340   510 137   416 394
Võlad ja ettemaksed 1 041 885 765 223 909 815 503 361 414 375
Laenukohustused 23 328 23 328 3 904 0
Kapitalirendi kohustused 0 6 469 6 621 6 776 2 019
Pikaajalised kohustused, s.h 27 232 0 38 851 0 28 326   21 549   4 146
Laenukohustused 27 232 3 904 0 0
Kapitalirendi kohustused 0 34 947 28 326 21 549 4 146
Omakapital (neto) 11 855 671   11 594 281   11 964 620   12 777 609   12 572 310
Akumuleeritud ülejääk 12 058 360 11 855 672 11 594 281 11 964 620 12 777 611
Aruandeaasta tulem -202 688 -261 391 370 339 812 989 -205 301
MUUD ANDMED
Tegevustulud 4 166 502 4 225 932 5 166 588 5 560 991 4 479 521
Tegevuskulud 4 368 118 4 484 198 4 793 883 4 747 577 4 684 814
SUHTARVUD
Tegevuskulu/Tegevustulu 104.8% 106.1% 92.8% 85.4% 104.6%
Käibevara/Kohustused 59.7% 59.3% 137.5% 394.7% 660.1%
Maksevõime kordaja (lühiajal) 61.3% 61.4% 141.7% 411.4% 666.7%
Likviidsuskordaja 0.5% 8.4% 46.8% 323.9% 593.9%
Kohustused/Omakapital 9.2% 9.4% 7.9% 4.2% 3.3%

KBFI Finantsplaan 2017
KBFI eelarve 2017