Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Filter by Categories
Bioenergeetika
Bioorgaanika
KBFI
KEAF
Keemiline füüsika
Keskkonnatoksikoloogia
Uncategorized

Finantsteave

BILANSID
31.12.2012 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015
AKTIVAD (VARAD) 12 948 117   12 688 034   12 913 286   13 309 295
Käibevarad, s.h 652 697   648 066   1 304 481   2 098 801
Raha 5 678 88 841 431 015 1 652 223
Nõuded, ettemaksud 645 077 556 962 871 299 444 483
Põhivarad, s.h 12 295 420   12 039 969   11 608 806   11 210 494
Kinnisvarainvesteeringud 2 145 272 2 081 795 2 018 317 1 954 839
Materiaalne põhivara (neto) 10 039 273 9 943 630 9 565 215 9 215 602
Immateriaalne põhivara 4 340 13 175 25 270 40 050
PASSIVAD (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) 12 948 116   12 688 034   12 913 286   13 309 295
Kohustused, s.h 1 092 445   1 093 753   948 666   531 686
Lühiajalised kohustused, s.h 1 065 213   1 054 902   920 340   510 137
Võlad ja ettemaksed 1 041 885 765 223 909 815 503 361
Laenukohustused 23 328 23 328 3 904 0
Kapitalirendi kohustused 0 6 469 6 621 6 776
Pikaajalised kohustused, s.h 27 232 38 851 28 326   21 549
Laenukohustused 27 232 3 904 0 0
Kapitalirendi kohustused 0 34 947 28 326 21 549
Omakapital (neto) 11 855 671   11 594 281   11 964 620   12 777 609
Akumuleeritud ülejääk 12 058 360   11 855 672   11 594 281   11 964 620
Aruandeaasta tulem -202 688   -261 391   370 339   812 989
MUUD ANDMED
Tegevustulud 4 166 502 4 225 932 5 166 588 5 560 991
Tegevuskulud 4 368 118 4 484 198 4 793 883 4 747 577
SUHTARVUD
Tegevuskulu/Tegevustulu 104,8% 106,1% 92,8% 85,4%
Käibevara/Kohustused 59,7% 59,3% 137,5% 394,7%
Maksevõime kordaja (lühiajal) 61,3% 61,4% 141,7% 411,4%
Likviidsuskordaja 0,5% 8,4% 46,8% 323,9%
Kohustused/Omakapital 9,2% 9,4% 7,9% 4,2%

KBFI TN otsus nr 4_Finantsplaan 2016-2020
KBFI TN otsus nr 5 eelarve ja lisad_2016