Üldinfo

Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut (KBFI) on avalik-õiguslik teaduskeskus, kus teadlaste põhiliseks ülesandeks on akadeemilise vabaduse põhimõtteid väärtustav uurimistöö.

KBFI tegutseb seaduse ja põhikirja alusel.

KBFI on positiivselt evalveeritud teadusasutus, mis teostab alus- ja rakendusuuringuid ning tegeleb arendustegevuse ja teadmussiirdega kolmes Euroopa komisjoni klassifikaatori (CERCS) valdkonnas: reaalteadused, tehnikateadused ja biomeditsiin.

KBFI aitab kaasa teadlaste uue põlvkonna ettevalmistamisele vastavalt assotsiatsiooni- ja muudele lepingutele ülikoolide ning teiste akadeemiliste asutustega. KBFI võimaldab kõigi õppetasemete tudengitel alustada oma teadlaskarjääri ja teha oma teadustööd KBFI laborites.

KBFI on aktiivne Eesti teaduspoliitika kujundamisel, Eesti teadlaste ja teadusasutuste professionaalse tegevuse organiseerimisel kui ka ühiskonda tervikuna puudutavate probleemide lahendamisel.

 

Instituudi strateegilised eesmärgid 2026
1. Rahvusvaheliselt tunnustatud tasemel uurimistöö kõigis instituudis viljelevates uurimissuundades. Regionaalse ja/või Euroopa keskuse staatuse saavutamine vähemalt kahe strateegilise uurimisprogrammiga.
2. Riikliku ekspertkeskuse ülesande täitmine vähemalt kahes riiklikult olulises valdkonnas vastavalt riigi tellimusele ja oma pädevusele: elementaarosakeste füüsika, tuumaenergeetika, analüütiline spektroskoopia, kvantkeemiline modelleerimine, funktsionaalsed materjalid (k.a. vesinikuenergeetika ning nano- ja keskkonnatoksikoloogia).
3. Instituudi kestlik finantseerimine visiooni ja eesmärkide saavutamiseks on lahendatud läbi erinevate kodumaiste ja rahvusvaheliste rahastamisallikate ja ‑instrumentide.
4. Instituudis töötavate töörühmade elujõulisus ning noorteadlaste juurdekasv on tagatud. Instituudi töötajad on rahul oma töötingimustega, neil on kõrge motivatsioon ja instituudil on atraktiivse töökeskkonna kuvand
5. Instituut panustab jõuliselt teadmistepõhise Eesti eesmärkide saavutamisse, ta on ühiskonnas nähtav ja kõrgelt hinnatud teadus- ja arendusasutus.

Kontaktinfo