Finantsteave

BILANSID
31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 30.12.2017
AKTIVAD (VARAD) 12 688 034 12 913 286 13 309 295 12 992 849 13 348 574
Käibevarad, s.h 648 066 1 304 481 2 098 801 2 776 189 3 358 501
Raha 88 841 431 015 1 652 223 2 472 874 2 703 247
Nõuded, ettemaksud 556 962 871 299 444 483 303 315 654 062
Põhivarad, s.h 12 039 969 11 608 806 11 210 494 10 216 660 9 990 073
Kinnisvarainvesteeringud 2 081 795 2 018 317 1 954 839 1 891 361 1 827 884
Materiaalne põhivara (neto) 9 943 630 9 565 215 9 215 602 8 301 553 8 146 410
Immateriaalne põhivara 13 175 25 270 40 050 23 743 15 776
PASSIVAD (KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL) 12 688 034 12 913 286 13 309 295 12 992 850 13 348 574
Kohustused, s.h 1 093 753 948 666 531 686 420 540 796 450
Lühiajalised kohustused, s.h 1 054 902 920 340 510 137 416 394 796 450
Võlad ja ettemaksed 765 223 909 815 503 361 414 375 792 305
Pikaajalised kohustused, s.h 38 851 0 28 326 21 549 4 146 0
Omakapital (neto) 11 594 281 11 964 620 12 777 609 12 572 310 12 552 124
Akumuleeritud ülejääk 11 855 672 11 594 281 11 964 620 12 777 611 12 572 310
Aruandeaasta tulem -261 391 370 339 812 989 -205 301 -20 186
MUUD ANDMED
Tegevustulud 4 225 932 5 166 588 5 560 991 4 479 521 4 897 051
Tegevuskulud 4 484 198 4 793 883 4 747 577 4 684 814 4 917 460
SUHTARVUD
Tegevuskulu/Tegevustulu 106.1% 92.8% 85.4% 104.6% 100.4%
Käibevara/Kohustused 59.3% 137.5% 394.7% 660.1% 421.7%
Maksevõime kordaja (lühiajal) 61.4% 141.7% 411.4% 666.7% 421.7%
Likviidsuskordaja 8.4% 46.8% 323.9% 593.9% 339.4%
Kohustused/Omakapital 9.4% 7.9% 4.2% 3.3% 6.3%

HTM_Finantsplaanid_2019-2023_F
KBFI 2019a Eelarve ja eelarve kord_2019-02-13

Kontaktinfo