Mittelineaarne spektroskoopia lõppenud projektid

Mittelineaarse spektroskoopia lõppenud projektid hõlmavad:

1. Mitmefootonilised funktsionaalsed sensormaterjalid, IUT23-9

Projekti kestus: 01.01.14 – 31.12.19

Vastutav täitja: prof Aleksander Rebane

Projekti eesmärgiks on arendada välja uudne eksperimentaalne meetod, mis võimaldab otseselt mõõta lokaalset elektrostaatilist vastasmõju nii molekulide sees kui ka nende vahel nanomeetri pikkusskaalas. Arusaamine molekulisiseste laengute liikumisest ning molekulidele mõjuvatest lokaalsest elektriväljadest on fundamentaalsete elusaine protsesside mõistatuste lahendadamise eelduseks. Meie eksperimendid kasutavad ära kahefootonilise neeldumise (2PA) ühe omaduse, mille kohaselt 2PA protsessi ristlõige on proportsionaalne alalise elektilise dipoolmomendi muutuse ruuduga optilisel üleminekul kromofoori põhiolekust elektroonselt ergastatud olekusse, mis omakorda on otseselt sõltuv lokaalselt mõjuva staatilise elektrivälja tugevusest ja suunast. Me kasutame 2PA spektroskoopia nimetatud unikaalseid omadusi koos NMR spektroskoopiaga selleks, et uurida valguse poolt indutseeritud laenguülekande protsesse s.h. võimalikku sümmeetria kadu orgaanilistes ja metall-orgaanilistes kromofoorides.

Viide ETISes siin.

 

2. Femtosekundiline mitme-footoni neeldumise spektroskoopia uleminekugrupi metallide kompleksites, MOBJD69

Projekti kestus: 01.03.17 – 28.02.19

Vastutav täitja: dr Charlie Stark

Organometallistel ja mittekovalentselt seotud koordinatsioonkompleksitel põhivenad materjalid evivad väärtuslikke fotofüüsikalisi ja elektrlisi omadusi, mis võimaldavad efektiiselt eraldada ja transportida fotoergastusel (näiteks päikesevalguse neeldumisel) tekkivaid laenguid. Projekt hõlmab eksperimente kus uuritaks Ru(bpy)3 and Ru(phen)3 ja analoogilisi üleminekugrupi metallidel põhinevaid ühendeid ning määratakse nende molekulide elektilise dipoolmomendi muutus, mis kaasneb kvantsiirdega põhiseisundist ergastatud elektronseisundisse. Molekulaarne dipoolmoment on üks määravatest parameetritest uudsete fotogalvaaniliste elementide ja OLED arendamisel, mis on omakorda aluseks säästvale energeetikale. Erinevalt kasutuses olevatest meetoditest nagu Starki nihke spektroskoopia arendavad k.o. eksperimentid uudset meetodit, kus dipoolmoment määratakse femtosekundlaseriga valgustamisel tekitatud kahe footoni neeldumise kaudu, parandades seega oluliselt mõõtmiste täpsust.

Viide ETISes siin.

 

Kontaktinfo