Doktoritöö kaitsmine: Katre Juganson

Tagasi

15.06.2018 kell 11:00 toimus TTÜ Loodusteaduste majas ruumis SCI-109 KBFI Keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi doktorandi Katre Juganson‘i doktoritöö kaitsmine.

Doktoritöö teemaks on “Ecotoxicological Impacts of Industrially Relevant Engineered Nanomaterials: Effects on Tetrahymena thermophila (“Tööstuslike nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse hindamine: nanoosakeste mõju algloomale Tetrahymena thermophila“). Doktoritöö eesmärgiks oli nanomaterjalide keskkonnaohu hindamise kitsaskohtade vähendamine, mis aitab kaasa nanotehnoloogia jätkusuutlikule arengule. Selleks koguti süstemaatiliselt teaduskirjandusest maailmas olulistes mahtudes toodetavate nanomaterjalide keskkonnatoksilisuse andmeid, analüüsiti ja koostati saadud andmete põhjal andmebaas. Tulemused aitavad anda senisest parema ülevaate nanomaterjalide toksilisuse mehhanismidest ja selgitada välja kitsaskohad, mida edasiste katsete kavandamisel arvesse võtta. Töö eksperimentaalses osas uuriti nanohõbeda mõju ja toksilisuse mehhanisme algloomas T. thermophila.
Doktoritöö annab põhjaliku ülevaate maailmas olulistes mahtudes toodetavate nanomaterjalide keskkonnatoksilisusest. Doktoritöö raames kogutud andmeid saab rakendada uudsete nanomaterjalide võimalike ohtude modelleerimiseks, mis kiirendab nende materjalide riskihindamist. Nanohõbeda tokslisuse mehhanismide uuringutega panustati nanomaterjalide keskkonnatoksikoloogia alastesse teadmistesse, mis aitavad paremini mõista antimikroobsete toodete võimalikke mõjusid zooplanktonile.

Doktoritöö juhendajateks olid California Ülikooli teadur Dr. Monika Mortimer ja KBFI Keskkonnatoksikoloogia laboratooriumi vanemteadur Dr. Angela Ivask.
Oponeerivad Prof. Dr. Bernd Nowack Technology and Society Laboratory, Empa – Materials Science and Technology (Šveits) ja Dr. Arvo Tuvikene Eesti Maaülikoolist.

Kontaktinfo